BUDOREX-AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000473768
Numer REGON: 243340644
Numer NIP: 5472147322
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-08-27
Sygnatura akt[RDF/325809/21/341]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOREX-AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2013-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica BOHATERÓW MONTE CASSINO nr domu 507 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2013-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.07.2013 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3675/2013 ASESOR NOTARIALNY PATRYK MIODOŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA ŚWIERCZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 31.07.2013 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 4062/2013 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - § 5 PKT 1, W § 14 DODANO PKT 6, TYTUŁ VI OTRZYMAŁ NUMER V, TYTUŁ VII OTRZYMAŁ NUMER VI.2013-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODZKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDNICKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2014-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA LUB ZBYWANIA PRAW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 30.000,00 ZŁOTYCH (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA LUB ZBYWANIA PRAW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁOTYCH (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODZKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDNICKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-08-16 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-08-16 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-08-16 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-16 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-08-16 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-08-16 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-08-16 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-08-16 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2015 okres OD 10.07.2013 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
2data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
3data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
4data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
5data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
6data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
7data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2013 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.07.2013 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów