DODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000473749
Numer REGON: 243347250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-01
Sygnatura akt[RDF/284387/21/63]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KONOPISKA miejscowość KONOPISKA2013-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KONOPISKA ulica AWICENNY nr domu 16 kod pocztowy 42-274 poczta KONOPISKA kraj POLSKA 2013-08-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFILIP@BORECCY.PL2013-08-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DODOSKLEP.PL2013-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.08.2013R.2013-08-16 do dziś
29.11.2017R. REP. A NR 6239/2017, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 192018-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaFILIP ADAM2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROWICKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TADEUSZ2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2018-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZADU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaFILIP ADAM2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROWICKI2013-08-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TADEUSZ2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-08-16 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2013-08-16 do dziś
314 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2013-08-16 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-08-16 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-16 do dziś
646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 16.08.2013 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
2data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-27 do dziś
5data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
6data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.08.2013 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.08.2013 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów