BUDLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000473679
Numer REGON: 302544500
Numer NIP: 6991954843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-08-14
Sygnatura akt[RDF/233025/20/445]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina RAWICZ miejscowość RAWICZ2015-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość RAWICZ ulica UL. PODMIEJSKA nr domu 12 kod pocztowy 63-900 poczta RAWICZ kraj POLSKA 2015-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.05.2013R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 1637/2013. 09.08.2013R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A 2509/2013 - ZMIENIONO: §4 POPRZEZ DODANIE PKT 13-19; §9.2013-09-27 do dziś
227.11.2013R., REP.A NR 3367/2013, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI 15.01.2014R., REP.A NR 3367/2013, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE - ZMIENIONO: §6 - DODANO: §13 ORAZ ZMIENIONO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI2015-03-30 do dziś
330.10.2014R., REP.A NR 2986/2014, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE - ZMIENIONO: §6 UMOWY SPÓŁKI2015-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3024194612013-09-27 do dziś
4. Numer KRS0000461080 2013-09-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPAŁA2013-09-27 do dziś
2. ImionaRYSZARD2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-09-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2013-09-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.985.000,00 ZŁ2015-03-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.040.000,00 ZŁ2015-03-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-03-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego940.000,00 ZŁ2015-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-03-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2013-09-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-09-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA BUDLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE RYSZARD KAPAŁA - PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENARIUSZA BUDLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3024194612013-09-27 do dziś
4. Numer KRS0000461080 2013-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-03-30 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-30 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-03-30 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-30 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-03-30 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-03-30 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-30 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.11.2015 okres OD 27.09.2013 DO 31.12.20132015-12-01 do dziś
2data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
3data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.09.2013 DO 31.12.20132015-12-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów