BOWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000473620
Numer REGON: 181017922
Numer NIP: 8652559275
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6961/21/667]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2021-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. HANASIEWICZA nr domu 10 kod pocztowy 35-103 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2013R., REP. A NR 3536/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGDANA CZERWONKĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ BOHDAN ROJOWSKI BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, 35-032 RZESZÓW2013-08-14 do dziś
207.04.2016 R., REP.A NR 3017/2016, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE DODANO PAR.8 ZE ZNACZKIEM 12016-04-18 do dziś
301.02.2016 R. REP. A NR 877/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA ZMIANA PARAGRAFU 32016-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1803955042015-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000323454 2015-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ2015-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000,00 ZŁ2013-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2013-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2013-08-14 do dziś
2. ImionaJAN2013-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-08-14 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-14 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-08-14 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-08-14 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-08-14 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-08-14 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-08-14 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-08-14 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-08-14 do dziś
1025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 14.08.2013 DO 31.12.20132014-12-05 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.08.2013 DO 31.12.20132014-12-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.08.2013 DO 31.12.20132014-12-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE V WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH nr AKT V GU 766/20 data 03.03.20212021-07-01 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2021-07-01 do dziś
2. ImionaKAROL2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów