ASW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000473296
Numer REGON: 302504936
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250348/20/338]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OSTROROGA nr domu 7 nr lokalu 5 kod pocztowy 60-349 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-08-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASW@ASW-ARCHITEKCI.PL2013-08-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASW-ARCHITEKCI.PL2013-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2013 R.2013-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2013-08-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2013-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2013-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2013-08-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2013-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANKIERSZTAJN2013-08-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2013-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2013-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2013-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANKIERSZTAJN2013-08-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2013-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2013-08-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2013-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2013-08-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-12 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-12 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-08-12 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-08-12 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-08-12 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-08-12 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-08-12 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-08-12 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-08-12 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 12.08.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
5data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.08.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.08.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów