BUTSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000473170
Numer REGON: 146838253
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/257280/20/756]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GARAŻOWA nr domu 4 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-651 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-08-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BUTSKLEP.PL2013-08-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUTSKLEP.PL2013-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.07.2013R., MARTA PILECKA-BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1536/20132013-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-08-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: „PAWEŁ WOJCIECHOWSKI ADD PAWEŁ WOJCIECHOWSKI” W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: „BUTSKLEP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: „PAWEŁ WOJCIECHOWSKI ADD PAWEŁ WOJCIECHOWSKI” Z DNIA 10.07.2013R., PROTOKÓŁ NOTARIALNY ZA REP A 1534/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ MARTĘ PILECKĄ-BŁASZCZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE2013-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„PAWEŁ WOJCIECHOWSKI ADD PAWEŁ WOJCIECHOWSKI”2013-08-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-08-14 do dziś
5. Numer REGON1404161662013-08-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2013-08-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2013-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 781 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 439.050,00 ZŁ2013-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego439050,00 ZŁ2013-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1439050,00 ZŁ2013-08-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2013-08-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2013-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-08-14 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-08-14 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-08-14 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-08-14 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-08-14 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-08-14 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-08-14 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-08-14 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-08-14 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2014 okres OD 14.08.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
2data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-01 do dziś
4data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.08.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.08.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów