TANNENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000472850
Numer REGON: 146826770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/313470/21/588]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146826770 NIP 52525618872013-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANNENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KSIĄŻĘCA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-489 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2013 R., NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FILTROWA 73 LOK. 9, 02-055 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 4147/2013.2013-08-09 do dziś
208.05.2014 R., REP. A NR 3164/2014, MARZENA DMOCHOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FILTROWA 73 LOK. 9, 02-055 WARSZAWA, ZMIENIONO § 28.2014-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEY HOLDINGS B.V.2013-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2013-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPITAL & PROVIDENT (CYPRUS) HOLDINGS LIMITED2014-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2013-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2014-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSMIERZ2020-02-11 do dziś
2. ImionaPAUL CHESTER2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 23 HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2013-08-09 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-08-09 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-08-09 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-08-09 do dziś
564 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-08-09 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-08-09 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-08-09 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-08-09 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-08-09 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2016 okres OD 16.07.2013 DO 31.12.20142016-08-30 do dziś
2data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
3data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-23 do dziś
4data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-23 do dziś
5data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 16.07.2013 DO 31.12.20142016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2013 DO 31.12.20142016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.07.2013 DO 31.12.20142016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów