GRYF-CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000472693
Numer REGON: 321391302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12815/22/291]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 321391302 NIP 85226036122013-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF-CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica KRAKOWSKA nr domu 61A kod pocztowy 71-017 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-08-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWINDYKACJA@EXTRADACH.COM2013-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 CZERWCA 2013 R., REP. A NR 1865/2013, NOTARIUSZ JOANNA MASZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2013-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTR BORYSOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3877689202021-07-30 do dziś
4. Numer KRS0000875482 2021-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2021-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, MA PRAWO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O DOWOLNEJ WARTOŚCI ORAZ SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI2013-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSOWSKI2022-03-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIESZYŃSKI2022-08-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM2022-08-22 do dziś
21. NazwiskoBORYSOWSKA2022-08-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM2022-08-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-09-08 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-08 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-09-08 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-08 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-08 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-08 do dziś
752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-09-08 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-09-08 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2014 okres OD 24.06.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
2data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
3data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
4data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
11data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
12data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.06.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.06.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów