INTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000472687
Numer REGON: 281520902
Numer NIP: 7393861730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-09-03
Sygnatura akt[RDF/560358/23/618]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2013-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica RZEPAKOWA nr domu 26 kod pocztowy 10-845 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2013-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.07.2013 R. NOTARIUSZ JOLANTA KRZYSZTOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1298/20132013-08-06 do dziś
212.11.2015 R. NOTARIUSZ MACIEJ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1110/2015, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI 21.01.2016 R.NOTARIUSZ MACIEJ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 82/2016, ZMIENIONO § 6, § 7, § 12 UMOWY SPÓŁKI2016-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2814764502013-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000451756 2013-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZTELAN2013-08-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2013-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-08-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-08-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.800,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.400,00 ZŁ2013-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM GO SPOSOBEM REPREZENTACJI2013-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2814764502013-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000451756 2013-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-08-06 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-08-06 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-08-06 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-08-06 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-08-06 do dziś
633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-08-06 do dziś
746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-08-06 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-08-06 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-08-06 do dziś
1033 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2017 okres OD 06.08.2013 DO 31.12.20132017-07-28 do dziś
2data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-28 do dziś
3data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-28 do dziś
4data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
5data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
8data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
9data złożenia 12.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-12 do dziś
10data złożenia 03.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.08.2013 DO 31.12.20132017-07-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-12 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów