TAP2C POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000472597
Numer REGON: 321410057
Numer NIP: 9552350725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-09-28
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16279/23/502]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP2C POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ŁADY nr domu 14A kod pocztowy 71-605 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2023-09-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSUPPORT@TAP2C.COM2018-05-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TAP2C.PL2013-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 SIERPNIA 2013 R.2013-08-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 KWIETNIA 2015 R., REP. A NR 548/2015, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,- UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE OBEJMUJĄCE PARAGRAFY OD 1 DO 26. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 R., REP. A NR 694/2015, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,- ZMIENIONO §72015-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAP2C SPÓŁKA AKCYJNA2018-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0810736162018-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000561610 2018-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁ.2018-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2015-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14000,00 ZŁ2015-06-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZAK2017-02-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-08-05 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-08-05 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-08-05 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 05.08.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
2data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-17 do dziś
3data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
4data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
5data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
6data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
7data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
8data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
9data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
10data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 05.08.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.08.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.08.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów