ART2COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000472586
Numer REGON: 022250872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-07-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25685/19/576]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART2COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LWOWSKA nr domu 7 nr lokalu 24 kod pocztowy 53-515 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2013 R., NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. SZEWSKA 61-62/1A, 53-139 WROCŁAW, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2224/2013.2015-03-11 do dziś
205.02.2015R., NOTARIUSZ DR. ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ 34, REPERTORIUM A NUMER 210/2015, ZMIENIONO: § 2 I § 4 UMOWY SPÓŁKI.2015-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEŃSKI2019-07-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOG2019-07-23 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE2013-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEŃSKI2019-07-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKEMPISZAK2019-07-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2013-09-10 do dziś
226 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2013-09-10 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-09-10 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-09-10 do dziś
526 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2013-09-10 do dziś
626 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-09-10 do dziś
718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-05-25 do dziś
226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2015-05-25 do dziś
326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2015-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 10.09.2013 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.09.2013 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.09.2013 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów