ARTPI - JACEK CHARKOWSKI, ARTUR PILAS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000472543
Numer REGON: 022203571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304535/21/401]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPI - JACEK CHARKOWSKI, ARTUR PILAS SPÓŁKA JAWNA2013-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BRYLANTOWA nr domu 24 kod pocztowy 52-214 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.06.2013 R.2013-08-06 do dziś
229.05.2015 R. - ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2015-06-19 do dziś
318.06.2015 - ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2015-07-14 do dziś
422.02.2016 R., ZMIENIONO §2.3 UMOWY SPÓŁKI2016-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKOWSKI2013-08-06 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2013-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-08-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-08-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILAS2013-08-06 do dziś
2. ImionaARTUR2013-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-08-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-08-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-08-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000 ZŁ WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓLNIKÓW W ZAKRESIE REPREZENTACJI SPÓŁKI.2013-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKOWSKI2013-08-06 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2013-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILAS2013-08-06 do dziś
2. ImionaARTUR2013-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-08-06 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-08-06 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-08-06 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-06 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-08-06 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-08-06 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-08-06 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-06 do dziś
947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów