SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOBIERZYCKO

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000472322
Numer REGON: 101646913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[RDF/383874/22/654]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2013-08-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOBIERZYCKO2013-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina WRÓBLEW miejscowość KOBIERZYCKO2013-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBIERZYCKO nr domu 50 kod pocztowy 98-285 poczta WRÓBLEW kraj POLSKA 2013-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105 LUTEGO 2013 R., UCHWALONO STATUT 05 LIPCA 2013 R. UCHWAŁĄ NR 1/7/2013 ZMIENIONO: § 6 UST.1; § 9 UST.6, UST.8 I UST.10 ORAZ SKREŚLONO UST.9; ZMIENIONO § 17 UST.5 I UST.9, SKREŚLONO UST.2 I UST.6 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW; ZMIENIONO § 18 UST.4; § 23 UST.4, § 26 UST.3, § 29 UST.2; DODANO W § 40 UST.5 I UST.6; W § 46 ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW ORAZ ZMIENIONO UST.2; W § 48 DODANO UST.3 I UST.4; ZMIENIONO § 60 UST.1 I § 63 UST.3 STATUTU.2013-08-07 do dziś
2ZMIANA STATUTU DNIA 18 KWIETNIA 2016 ROKU. ZMIANIE ULEGŁ ZAPIS PARAGRAFU 5.2016-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2013-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIŚKIEWICZ2021-10-06 do dziś
2. ImionaWANDA2021-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-06 do dziś
21. NazwiskoSZALA2019-11-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-21 do dziś
31. NazwiskoSAGANOWSKA2019-11-21 do dziś
2. ImionaZENONA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-21 do dziś
41. NazwiskoBŁASZCZYK2013-08-07 do dziś
2. ImionaIWONA MONIKA2013-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWIAK2021-10-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKIEWICZ2021-10-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKA MIŁEK2019-11-21 do dziś
2. ImionaIZABELA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-08-07 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-07 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-08-07 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKU2016-09-19 do dziś
237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2data złożenia 17.08.2015 okres OD 07.08.2013 DO 31.12.20132015-09-30 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
5data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
6data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
8data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2OD 07.08.2013 DO 31.12.20132015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów