EXERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000472241
Numer REGON: 243336660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307874/21/718]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2018-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2018-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2013 R. - NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP.A NR 5662/20132013-08-01 do dziś
231.12.2020 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 7168/2020 - ZMIENIONO: §7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2021-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZKA2013-08-01 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2013-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.568,00 ZŁ2021-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOINKA2013-08-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2013-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.456,00 ZŁ2021-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAPAJKO2013-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2013-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.456,00 ZŁ2021-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5040,00 ZŁ2021-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZKA2013-08-01 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2013-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAPAJKO2013-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2013-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-11-20 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-11-20 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-11-20 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-11-20 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-11-20 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-11-20 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-11-20 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-11-20 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2014 okres OD 01.08.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-22 do dziś
5data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów