ARTPHASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000472131
Numer REGON: 243335436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-07-13
Sygnatura akt[RDF/432816/18/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPHASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2013-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica PSZCZYŃSKA nr domu 315 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2014-09-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@B-MAN.PL2016-12-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTPHASE.PL2013-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2013 R. NOTARIUSZ BOŻENA WRONA-BERWID, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 2182/20132013-08-06 do dziś
213.03.2014 R. - REP. „A” NR 741/2014, NOTARIUSZ BOŻENA WRONA-BERWID, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO § 9 UMOWY SPÓŁKI2014-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACHWALSKI2013-08-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały834 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 83.400,00;-ZŁ2016-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego85100,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2013-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ2017-02-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRACHWALSKI2017-02-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-02-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-08-06 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-08-06 do dziś
390 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-08-06 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-08-06 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-08-06 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-08-06 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
2data złożenia 23.11.2016 okres OD 26.06.2013 DO 31.12.20132017-02-17 do dziś
3data złożenia 23.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
2OD 26.06.2013 DO 31.12.20132017-02-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
2OD 26.06.2013 DO 31.12.20132017-02-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów