BUNNY UNITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000471957
Numer REGON: 321410844
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1588/20/354]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUNNY UNITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUNNYUNITED.COM2014-10-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUNNYUNITED.COM2014-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LIPCA 2013 R., REP. A NR 6907/2013, ASESOR NOTARIALNY JACEK OLSZEWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARII OLSZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2013-07-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 MARCA 2014, REPERTORIUM A NR 2440/2014, NOTARIUSZ JACEK OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - WYKREŚLENIE § 7 UST. 2 I UST. 4, ZM. § 8 UST. 1 I § 10 UST. 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 SIERPNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 7089/2014, NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - DODANO PKT. 20 W § 7.2014-10-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 R., REP. A NR 9848/2016, NOTARIUSZ JACEK OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIANA TREŚCI § 22017-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUNNY UNITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3213891402013-07-30 do dziś
4. Numer KRS0000465477 2013-07-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-07-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-07-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2013-07-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ.2013-07-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2013-07-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-07-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYM ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ. WSPÓLNIKIEM ODPOWIADAJĄCYM ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZEM) JEST BUNNY UNITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BUNNY UNITED SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOMPLEMENTARIUSZA) JEST MACIEJ WÓJCIK.2013-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUNNY UNITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3213891402013-07-30 do dziś
4. Numer KRS0000465477 2013-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIEŚLUK2014-10-06 do dziś
2. ImionaPATRYK PAWEŁ2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-10-06 do dziś
21. NazwiskoMILKE2014-10-06 do dziś
2. ImionaMARCIN IRENEUSZ2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-07-30 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-07-30 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-07-30 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-07-30 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-07-30 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-07-30 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-07-30 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-07-30 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-07-30 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
2data złożenia 18.11.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-18 do dziś
3data złożenia 18.11.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów