ASSISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000471944
Numer REGON: 181004530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-11-30
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/19348/20/443]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2018-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 35-105 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2013 R. REP. A NR 1607/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. ZYGMUNTWSKA 9, NOTARIUSZ MAŁGORZAA MATLĘGA2013-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2013-07-31 do dziś
2. ImionaEDYTA2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2013-07-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2013-07-31 do dziś
2. ImionaEDYTA2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-07-31 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-07-31 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2013-07-31 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-07-31 do dziś
566 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2013-07-31 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-31 do dziś
766 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-07-31 do dziś
866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-07-31 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-31 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
2data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów