DOLNOŚLĄSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000471772
Numer REGON: 022198730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/26729/20/400]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. KASZTANOWA nr domu 3A-5 nr lokalu 207 kod pocztowy 53-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2013 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, REP. A NR 5377/2013.2013-07-31 do dziś
229.06.2017 R., NOTARIUSZ DANUTA FESZ-GRUBIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GEPPERTA 2 LOK.6, ZMIANA § 17 UST. 7 LIT. D), § 19 W UST. 1 PO LIT. M) DODAJE SIĘ LIT. N).2017-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaOKRES NIE KTÓTSZY NIŻ DO 31 GRUDNIA 2020 R.2013-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9330133802013-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000213275 2013-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego312400,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1152200,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁKOWSKI2019-07-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAPAJ2019-10-10 do dziś
2. ImionaHUBERT WOJCIECH2019-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-10 do dziś
21. NazwiskoSZYMKIEWICZ2019-07-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ NIKODEM2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-24 do dziś
31. NazwiskoUŠÁK2013-07-31 do dziś
2. ImionaMILAN2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻÓŁKIEWICZ2017-11-10 do dziś
2. ImionaEWA2017-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURATURA SAMOISTNA2017-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-07-31 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-31 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-31 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-07-31 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-07-31 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-07-31 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-31 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-07-31 do dziś
969 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-07-31 do dziś
1039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 16.05.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
5data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów