BOREK4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000471635
Numer REGON: 146711819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-02-11
Sygnatura akt[RDF/368660/22/616]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146711819 NIP 82126388462013-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-30 do dziś
BOREK4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2020-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. LWOWSKA nr domu 24 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2020-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 CZERWCA 2013 ROKU, REP. A NR 2561/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ GLISZCZYŃSKĄ-KUDELSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SIEDLCACH PRZY UL. BP.ŚWIRSKIEGO 242013-07-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LISTOPADA 2013R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE, REP. A NR 9893/2013, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - PAR.3, PAR.6 UST.1, PAR.7 UST.1 ORAZ ZASTĄPIENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ NOWĄ.2013-12-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 LISTOPADA 2017 R., REP. A NR 11836/2017, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNE W CHEŁMIE PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZA - ZMIANA §6 UST.1 I §6 UST.5 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R., REP. A NR 10084/2019 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZA, ZMIENIONO § 13 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2019-10-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 R., REP. A NR 13704/2020, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZA ZMIANA §1 UMOWY SPÓŁKI.2020-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIFIROWICZ2018-06-19 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREMER2018-06-19 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1442000,00 ZŁ2013-12-19 do dziś
25000,00 ZŁ2018-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2019-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREMER2013-12-19 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2013-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLIFIROWICZ2020-06-30 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2020-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-06-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-12-19 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-12-19 do dziś
303 RYBACTWO2013-12-19 do dziś
405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2013-12-19 do dziś
506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2013-12-19 do dziś
607 GÓRNICTWO RUD METALI2013-12-19 do dziś
708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-12-19 do dziś
809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-12-19 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-12-19 do dziś
1011 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-12-19 do dziś
1112 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-12-19 do dziś
1213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-12-19 do dziś
1314 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-12-19 do dziś
1415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-12-19 do dziś
1516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-12-19 do dziś
1617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-12-19 do dziś
1718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-12-19 do dziś
1819 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-12-19 do dziś
1920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-12-19 do dziś
2021 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-12-19 do dziś
2122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-12-19 do dziś
2223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-12-19 do dziś
2324 PRODUKCJA METALI2013-12-19 do dziś
2425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-12-19 do dziś
2526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-12-19 do dziś
2627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-12-19 do dziś
2728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-19 do dziś
2829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-19 do dziś
2930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-12-19 do dziś
3031 0 PRODUKCJA MEBLI2013-12-19 do dziś
3132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-12-19 do dziś
3233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-12-19 do dziś
3335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-12-19 do dziś
3436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-12-19 do dziś
3537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-12-19 do dziś
3638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-12-19 do dziś
3739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-12-19 do dziś
3841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-19 do dziś
3942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-12-19 do dziś
4043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-12-19 do dziś
4145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-12-19 do dziś
4246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-19 do dziś
4347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-19 do dziś
4449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-12-19 do dziś
4550 TRANSPORT WODNY2013-12-19 do dziś
4651 TRANSPORT LOTNICZY2013-12-19 do dziś
4752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-12-19 do dziś
4853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-12-19 do dziś
4955 ZAKWATEROWANIE2013-12-19 do dziś
5056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-12-19 do dziś
5158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-12-19 do dziś
5259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-12-19 do dziś
5360 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-12-19 do dziś
5461 TELEKOMUNIKACJA2013-12-19 do dziś
5562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-12-19 do dziś
5663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-12-19 do dziś
5764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-19 do dziś
5866 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-12-19 do dziś
5968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-12-19 do dziś
6069 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-12-19 do dziś
6170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-12-19 do dziś
6271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-12-19 do dziś
6372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-12-19 do dziś
6473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-19 do dziś
6574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-12-19 do dziś
6675 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2013-12-19 do dziś
6777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-12-19 do dziś
6878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-12-19 do dziś
6979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-12-19 do dziś
7080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-12-19 do dziś
7181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-12-19 do dziś
7282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-12-19 do dziś
7385 EDUKACJA2013-12-19 do dziś
7486 OPIEKA ZDROWOTNA2013-12-19 do dziś
7587 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-12-19 do dziś
7688 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2013-12-19 do dziś
7790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-12-19 do dziś
7891 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2013-12-19 do dziś
7992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-12-19 do dziś
8093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-12-19 do dziś
8195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-12-19 do dziś
8296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-12-19 do dziś
8397 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2013-12-19 do dziś
8498 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2013-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
3data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
5data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
6data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
7data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
9data złożenia 11.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów