CS BREWERY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000471579
Numer REGON: 146288976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/420059/22/951]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146288976 NIP 52726834642014-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS BREWERY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWIDWIŃSKI gmina POŁCZYN-ZDRÓJ miejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ2015-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ ulica UL. PIWNA nr domu 10 kod pocztowy 78-320 poczta POŁCZYN-ZDRÓJ kraj POLSKA 2015-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2013, REPERTORIUM A NR 8186/2013, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL.BRACKA 18 LOK.52013-07-29 do dziś
230.10.2015 R., REP. A NUMER 6304/2015, NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIANA §5.2015-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-07-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI MOSHI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSHI INVESTMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA Z DNIA 13.06.2013 R., PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM ŁASKIM, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 8186/20132013-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMOSHI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-07-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-07-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000429808 2013-07-29 do dziś
5. Numer REGON1462889762013-07-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSHI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1426839192013-07-29 do dziś
4. Numer KRS0000370972 2013-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały154.972 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.988.376,00 ZŁ2013-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9989746,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-29 do dziś
264 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2013-07-29 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-07-29 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-29 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-07-29 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-29 do dziś
773 1 REKLAMA2013-07-29 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-07-29 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-29 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.01.2014 okres 17.08.2012 - 28.07.20132014-01-23 do dziś
2data złożenia 27.08.2014 okres OD 29.07.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
9data złożenia 23.09.2021 okres OD 21.07.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.08.2012 - 28.07.20132014-01-23 do dziś
2OD 29.07.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
9OD 21.07.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.08.2012 - 28.07.20132014-01-23 do dziś
2OD 29.07.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
9OD 21.07.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji21.07.2020R. NOT. BIERNACKI KN W KOSZALINIE, REP. A NR 3416/2020, 21.07.20202020-10-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKACZANOWSKI2020-10-05 do dziś
2. ImionaJAROMIR WOJCIECH2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności21.07.2020R. NOT. BIERNACKI KN W KOSZALINIE, REP. A NR 3416/2020, 21.07.20202020-10-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów