AQUAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000471377
Numer REGON: 243277845
Numer NIP: 2220896028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-08-16
Sygnatura akt[RDF/414120/22/783]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243277845 NIP 22208960282013-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2013-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica FIKÓW nr domu 5 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2013-07-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAQUAFITCLUB@WP.PL2013-07-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUAFITCLUB.PL2013-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.05.2013R. REP. A NR 2351/2013, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH 10.06.2013R. REP. A NR 2583/2013, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, ZMIANA PAR. 24 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2013-07-25 do dziś
230 WRZEŚNIA 2013 R., NR REPERTORIUM A 4439/2013, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH PRZY UL. BARONA 30, ZMIENIONE: PAR. 9 UST.1, PAR. 10, PAR. 16 UST.11, PAR. 23 UST. 1, PAR. 24, PAR. 30 UST.1 DODANE: PAR. 16, PAR. 21 UST.4, PAR. 27A.2013-10-24 do dziś
301.09.2017R., REPERTORIUM A NR 6067/2017, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH ULL. GLIWICKA 15 ZMIENIONO: § 23, § 24 UST. 32017-10-23 do dziś
401.09.2017R., REPERTORIUM A NR 6067/2017, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH UL. GLIWICKA 152017-12-29 do dziś
5DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 06.06.2019R. REP. A NR 5083/2019,, NOTRAIUSZ TOMASZ ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZAPART AL. KORFANTEGO 2/310, 40-004 KATOWICE ZMIANA: §13 UST.2, §20, §24, §30 UST.1 UCHYLENIE: §21 UST.42019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2013-07-25 do dziś
2. ImionaMARIAN HENRYK2013-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały57557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.877.850 ZŁOTYCH2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3029350,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13026000,00 ZŁ2013-10-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2017-10-23 do dziś
2. ImionaALINA BEATA2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2017-10-23 do dziś
2. ImionaDANIEL WOJCIECH2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2013-07-25 do dziś
2. ImionaMARIAN HENRYK2013-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2013-07-25 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-07-25 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-07-25 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-07-25 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-07-25 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-07-25 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-07-25 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 24.05.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
9data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.05.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.05.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów