EXOTIC CAR CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000471356
Numer REGON: 146816694
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/257178/20/147]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOTIC CAR CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOŁODYJOWSKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 02-724 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.06.2013, REP. A NR 7233/2013, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA,00-845 WARSZAWA, UL.ŁUCKA 2/4/6 LOK.372013-07-26 do dziś
223.09.2019 R., REP. A NR 19734/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §72019-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZCZUK2013-07-26 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2013-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.999.900 ZŁOTYCH2019-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZCZUK2013-07-26 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2013-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-26 do dziś
245 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-26 do dziś
345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-26 do dziś
449 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2013-07-26 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-07-26 do dziś
652 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-07-26 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-07-26 do dziś
873 1 REKLAMA2013-07-26 do dziś
973 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-07-26 do dziś
1077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-19 do dziś
5data złożenia 05.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-05 do dziś
6data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów