EWE - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000471319
Numer REGON: 061585823
Numer NIP: 9223048161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-01-25
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/670/21/858]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWE - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NAUKOWA nr domu 9 nr lokalu 49 kod pocztowy 02-463 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2013 R., NOTARIUSZ ROBERT PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAMOŚCIU, REPERTORIUM A NR 1637/20132013-07-24 do dziś
228.09.2018 R. REP. A NE 13625/2018, NOTARIUSZ JERZY OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUMA2013-07-24 do dziś
2. ImionaIHOR2013-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 151.200,00 ZŁ2014-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHEKHOVYCH2014-02-07 do dziś
2. ImionaOREST2014-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały189 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.900,00 ZŁ2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBRYN2019-02-19 do dziś
2. ImionaNADIYA2019-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały189 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.900,00 ZŁ2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego189000,00 ZŁ2014-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNOOSOBOWA PROKURENTA2013-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUMA2013-07-24 do dziś
2. ImionaANDRIY2013-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREZA2013-07-24 do dziś
2. ImionaHALYNA2013-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2013-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2021-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-05-20 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-05-20 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-20 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-05-20 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-05-20 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-05-20 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-05-20 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-05-20 do dziś
979 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2020-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
4data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
6data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów