RAFAN OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000471222
Numer REGON: 341449240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-02-04
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/745/20/998]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAFAN OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2016-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ORLA nr domu 42 nr lokalu 11 kod pocztowy 85-159 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA 07.06.2013 PRZEZ NOTARIUSZEM ALICJĄ LEHMANN W KANCELARII NOTARIALNEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W BYDGOSZCZY, PRZY UL. CHODKIEWICZA 15 (REP. A 3548/2013) W DNIU 9 LIPCA 2013 PRZEZ NOTARIUSZEM ALICJĄ LEHMANN W KANCELARII NOTARIALNEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W BYDGOSZCZY, PRZY UL. CHODKIEWICZA 15 (REP. A 4412/2013) WSPÓLNICY ZMIENILI PARAGRAF 1I PARAGRAF 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2013-07-26 do dziś
223.09.2016 R. (REP. A 4348/2016), PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM PARADOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, PRZY UL. GDAŃSKIEJ 32/6A ODBYŁO SIĘ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, NA KTÓRYM WSPÓLNICY SPÓŁKI POSTANOWILI ZMIENIĆ TREŚĆ § 1, § 4, § 11 PKT 2 I § 12 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2016-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2013-07-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2013-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3600 ZŁ2019-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2016-11-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 ZŁ2016-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRELICHOWSKI2019-05-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HENRYK2019-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800 ZŁ2019-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2013-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO TWORZY GO PREZES ZARZĄDU, KTÓRY JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2013-07-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2013-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-11-21 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-21 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-11-21 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-11-21 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-11-21 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-11-21 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-11-21 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-11-21 do dziś
947 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.06.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-31 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów