PHR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000471173
Numer REGON: 122903727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-12-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37693/18/241]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŚWIĘTEGO FILIPA nr domu 23 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.20132013-07-24 do dziś
230.12.2013 R., REP. A NR 1818/2013. KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ CHRUSZCZYK, UL. MOGILSKA 11/9A, 31-542 KRAKÓW - ZMIENIONO I NADANO NOWE BRZMIENIE DLA § 1, § 2, § 6, § 9, § 13 UMOWY SPÓŁKI2014-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2014-01-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2014-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-07-24 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-07-24 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-07-24 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-07-24 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-07-24 do dziś
661 TELEKOMUNIKACJA2013-07-24 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-07-24 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-07-24 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-07-24 do dziś
1045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-07-24 do dziś
1173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-07-24 do dziś
1217 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-07-24 do dziś
1378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-07-24 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-07-24 do dziś
1582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-07-24 do dziś
1696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-07-24 do dziś
1795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-07-24 do dziś
1894 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2013-07-24 do dziś
1933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-07-24 do dziś
2026 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-07-24 do dziś
2118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-07-24 do dziś
2227 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-07-24 do dziś
2335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-07-24 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2013-07-24 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-07-24 do dziś
2610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-07-24 do dziś
2728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-24 do dziś
2811 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-07-24 do dziś
2949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-07-24 do dziś
3053 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-07-24 do dziś
3152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-07-24 do dziś
3251 TRANSPORT LOTNICZY2013-07-24 do dziś
3356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-07-24 do dziś
3422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-07-24 do dziś
3555 ZAKWATEROWANIE2013-07-24 do dziś
3666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-07-24 do dziś
3768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-07-24 do dziś
3864 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-24 do dziś
3974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-07-24 do dziś
4069 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-07-24 do dziś
4172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-07-24 do dziś
4270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-07-24 do dziś
4371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-07-24 do dziś
4485 EDUKACJA2013-07-24 do dziś
4516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-07-24 do dziś
4690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-07-24 do dziś
4791 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2013-07-24 do dziś
4893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-07-24 do dziś
4938 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-07-24 do dziś
5080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-07-24 do dziś
5179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-07-24 do dziś
5281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-07-24 do dziś
5358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-07-24 do dziś
5459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-07-24 do dziś
5523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-07-24 do dziś
5615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-07-24 do dziś
5713 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-07-24 do dziś
5824 PRODUKCJA METALI2013-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów