BUDMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000471098
Numer REGON: 221205260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-08-17
Sygnatura akt[RDF/323955/21/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina PRZODKOWO miejscowość PRZODKOWO2013-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZODKOWO ulica KARTUSKA nr domu 52A kod pocztowy 83-304 poczta PRZODKOWO kraj POLSKA 2013-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 LIPCA 2013R. - ASESOR MARZENA BOGUSZ - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTO LESZKOWSKIEGO, REP. A NR 2380/2013 KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH2013-07-23 do dziś
205.01.2016R. NOTARIUSZ MAGDALENA TANDEK-CIEŚLUK, REPERTORIUM A NR 1/2016 ZMIANA TREŚCI PAR.2 UMOWY SPÓŁKI2016-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-07-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ BUDMAX DARIUSZ MIELEWCZYK, KRZYSZTOF FRANKIEWICZ S.C. W SPÓŁKĘ BUDMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA Z DNIA 11.07.2013R. NOT. ROBERT LESZKOWKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH REP. A NR 2380/20132013-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDMAX DARIUSZ MIELEWCZYK, KRZYSZTOF FRANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA2013-07-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-07-23 do dziś
5. Numer REGON2212052602013-07-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2013-07-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2013-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2013-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2013-07-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2013-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-07-23 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-23 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-07-23 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-07-23 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-07-23 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-07-23 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-01-28 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-01-28 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 23.07.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.07.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.07.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów