INTO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000471045
Numer REGON: 243315422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-08
Sygnatura akt[RDF/237464/20/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY nr domu 69A nr lokalu 18 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2013 R., NOTARIUSZ JOANNA SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL.DĄBROWSKIEGO 10, - REPERTORIUM A NUMER 1109/20132013-07-24 do dziś
220.04.2018 R., REP. A NR 1218/2018, NOTARIUSZ JOANNA SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZESTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 10, ZMIANA § 3 UMOWY.2018-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCINIEWSKA2013-07-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2013-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ2013-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-24 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-07-24 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-24 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-24 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-24 do dziś
655 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-07-24 do dziś
756 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-07-24 do dziś
856 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-07-24 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-24 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2015 okres OD 30.04.2013 DO 31.12.20132015-10-05 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-24 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 20.04.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 20.04.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2013 DO 31.12.20132015-10-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2013 DO 31.12.20132015-10-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 20.04.20182019-07-10 do dziś
7OD 20.04.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji20.04.2018 R., NOTARIUSZ JOANNA SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 10, REP. A NR 1218/2018,2018-06-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2018-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCINIEWSKA2018-06-06 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności20.04.2018 R., NOTARIUSZ JOANNA SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 10, REP. A NR 1218/2018,2018-06-06 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów