TAMARAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000471016
Numer REGON: 101646706
Numer NIP: 5080091064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399239/22/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMARAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PAJĘCZAŃSKI gmina SIEMKOWICE miejscowość DELFINA2013-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość DELFINA nr domu 20 kod pocztowy 98-354 poczta SIEMKOWICE kraj POLSKA 2013-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA KAMIENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, REP.A NR 2721/2013 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHEWKA2018-01-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2018-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2013-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHEWKA2020-07-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARCHEWKA2020-07-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-07-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-07-24 do dziś
228 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2013-07-24 do dziś
328 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2013-07-24 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-07-24 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-07-24 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-07-24 do dziś
725 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-07-24 do dziś
825 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2013-07-24 do dziś
925 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2013-07-24 do dziś
1028 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.10.2017 okres OD 27.06.2013 DO 31.12.20132018-01-15 do dziś
2data złożenia 30.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-15 do dziś
3data złożenia 30.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
4data złożenia 30.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
5data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-29 do dziś
7data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2013 DO 31.12.20132018-01-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.06.2013 DO 31.12.20132018-01-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów