LAB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000470763
Numer REGON: 146786310
Numer NIP: 7010388765
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-01-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/66307/23/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-07-19 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-19 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PORY nr domu 60 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-757 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLABINVESTSPZO.O.SP.K.A@OP.PL2024-01-09 do dziś
4. Adres strony internetowejLAB-INVEST.PL2024-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 28.06.2013 R. PRZED NOTARIUSZEM ALDONĄ CZAMARSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1244/2013 AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.07.2013 R., NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1393/2013, ZMIANA §7 UST.1, §10 UST.11, §13, §162013-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1422369202013-07-19 do dziś
4. Numer KRS0000348044 2013-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-07-19 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-07-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-07-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - Z REPREZENTACJĄ - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W OSOBIE CZŁONKA ZARZĄDU - PIOTR BALIŃSKI (PESEL: 66101400853)2013-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1422369202013-07-19 do dziś
4. Numer KRS0000348044 2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-07-19 do dziś
209 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-07-19 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-19 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-19 do dziś
516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-07-19 do dziś
617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-07-19 do dziś
718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-07-19 do dziś
820 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-07-19 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-07-19 do dziś
1064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia okres OD 28.06.2013 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-03 do dziś
3data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-03 do dziś
4data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-03 do dziś
5data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
6data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2013 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2013 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów