WEGEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000470745
Numer REGON: 302499320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[RDF/276355/21/62]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWEGEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SZYPERSKA nr domu 20/21 kod pocztowy 61-754 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.01.2013R., NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU REP.A NR 842/2013, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.07.2013R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SOŁTYSIŃSKIEJ-SKONIECZNEJ ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA PODRAZA-DOKURNO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A NR 7783/2013, ZMIENIONO §2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-07-31 do dziś
205.05.2016 R., REP.A 4229/2016, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. GARBARY 71/42, UCHYLENIE CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI IZASTĄPIENIE JEJ NOWĄ TREŚCIĄ2016-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2013-07-31 do dziś
2. ImionaDONATA KATARZYNA2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2017-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERA2017-06-06 do dziś
2. ImionaANNA HALINA2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2017-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2016-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNĘDZAREK2019-03-29 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-10-25 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-10-25 do dziś
378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-10-25 do dziś
481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-25 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-10-25 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-10-25 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-10-25 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-25 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2016 okres OD 31.07.2013 DO 31.12.20132016-09-16 do dziś
2data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-16 do dziś
3data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4data złożenia 04.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-29 do dziś
5data złożenia 02.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-02 do dziś
6data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-04 do dziś
7data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2013 DO 31.12.20132016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.07.2013 DO 31.12.20132016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów