TAPPEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000470612
Numer REGON: 243320943
Numer NIP: 5482663775
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506452/23/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPPEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2013-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica POPIOŁKA nr domu 6 nr lokalu 5 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2013-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 3669/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ SOCZYŃSKI HUBERT PERYCZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34.2013-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINQBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404408222013-07-19 do dziś
4. Numer KRS0000250743 2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUBA2013-07-19 do dziś
2. ImionaDAMIAN PIOTR2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ - CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WRAZ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2013-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUBA2013-07-19 do dziś
2. ImionaDAMIAN PIOTR2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-07-19 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-07-19 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-07-19 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-07-19 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-07-19 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-19 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 18.05.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
4data złożenia 22.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
5data złożenia 21.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
6data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
7data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
9data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
10data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
11data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.05.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.05.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów