„HIGHWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000470460
Numer REGON: 221923564
Numer NIP: 5833160925
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-02-09
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/25921/21/326]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGHWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JABŁONIOWA nr domu 20 kod pocztowy 80-175 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HIGHWAYBP.PL2013-07-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HIGHWAYBP.PL2013-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2013R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRADZIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZTYSZTOF KRADZIECKI, UL. STRZELECKA 10/5, 80-803 GDAŃŚK, NR REP. A 1117/20132013-07-17 do dziś
206.09.2016 R., REPERTORIUM A NR 364/2016, NOTARIUSZ KAROLINA ADAM, KANCELARIA NOTARIALNA UL. AL. ZWYCIĘSTWA 241/5, 81-521 GDYNIA, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2016-12-02 do dziś
308.04.2019R. REP. A. 1182/2019, NOTARIUSZ JOANNA TUMASZ, KANCELARIA NOTARIALNA: KAROLINA ADAM, JOANNA TUMASZ NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, GDYNIA ZMIANIE ULEGŁY: §3 UMOWY SPÓŁKI.2019-06-03 do dziś
410.08.2021 R., REP. A. 3927/2021, NOTARIUSZ ŁUKASZ GANCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ GANCZEWSKI JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UCHYLENIE §9 UMOWY SPÓŁKI, WPROWADZENIE NOWEGO BRZMIENIA §9 UMOWY SPÓŁKI, UCHYLENIE §15 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §15 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2022-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2013-07-17 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2022-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPOWAŻNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2013-07-17 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIKOS2013-07-17 do dziś
2. ImionaMARTYNA ŁUCJA2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-07-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-07-17 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-07-17 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-07-17 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-07-17 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-07-17 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-17 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-17 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-07-17 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-07-17 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów