MOSTOSTAL BĘDZIN RECYKLING STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000470419
Numer REGON: 022198440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2015-01-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/30403/14/641]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOSTOSTAL BĘDZIN RECYKLING STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. RYCHTALSKA nr domu 11 kod pocztowy 50-304 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2013 R.2013-07-17 do dziś
228.08.2014 R., MAŁGORZATA ZEMBALA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZ BEATY BARANOWSKIEJ - SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. A NR 79485/2014, DODANO § 18 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO § 3, § 4 UMOWY SPÓŁKI. 21.11.2014 R., MONIKA STASZOWSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA BARTOSZA RAJEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. A NR 110958/2014, ZMIANA § 2, § 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2015-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2013-07-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały94 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)2015-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2013-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKIELSKI2015-01-23 do dziś
2. ImionaJERZY2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRABECKI2015-01-23 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-01-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-23 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-01-23 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-01-23 do dziś
438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2015-01-23 do dziś
538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-01-23 do dziś
638 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2015-01-23 do dziś
738 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2015-01-23 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2015-01-23 do dziś
946 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2015-01-23 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów