A.J.J. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000470348
Numer REGON: 146788549
Numer NIP: 8231659217
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/494658/23/775]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.J. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość SOKOŁÓW PODLASKI2013-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW PODLASKI ulica ZIELNA nr domu 2A kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2013-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.04.2013R., ASESOR NOTARIALNY MILENA GĄSIORKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23 W WARSZAWIE, REP.A NR 2149/20132013-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER2013-07-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSELA2013-07-19 do dziś
2. ImionaJUSTYNA DOROTA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER2013-07-19 do dziś
2. ImionaJULITA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER2013-07-19 do dziś
2. ImionaANITA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSELA2013-07-19 do dziś
2. ImionaJUSTYNA DOROTA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-19 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-19 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-07-19 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-07-19 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-19 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.08.2018 okres OD 19.07.2013 DO 31.12.20132018-08-16 do dziś
2data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-16 do dziś
3data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-16 do dziś
4data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
5data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
6data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
8data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
9data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
10data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.07.2013 DO 31.12.20132018-08-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.07.2013 DO 31.12.20132018-08-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów