„AQUA PROJECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000470309
Numer REGON: 122903756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350282/21/854]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA PROJECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CZARNOGÓRSKA nr domu 3 nr lokalu 21 kod pocztowy 30-638 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2013 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, REP. A NR 1883/20132013-07-18 do dziś
225.11.2016 R., REPERTORIUM A NUMER 9893/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 14 - ZMIANA § 6, § 72017-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJDAK2017-05-23 do dziś
2. ImionaOLGA TAMARA2017-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2017-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREMBS2017-05-23 do dziś
2. ImionaCRISTIAN2017-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2017-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2017-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJDAK2013-07-18 do dziś
2. ImionaOLGA2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2013-07-18 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-18 do dziś
320 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2013-07-18 do dziś
420 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2013-07-18 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-18 do dziś
621 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2013-07-18 do dziś
746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-07-18 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-07-18 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-07-18 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2014 okres OD 22.06.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2data złożenia 13.05.2015 okres OD 22.06.2013 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
3data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
4data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 22.06.2013 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 22.06.2013 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-312021-01-07 do dziś