BUSINESS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000470294
Numer REGON: 302484903
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-05-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10388/17/108]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RĘKAWKA nr domu 19 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-535 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2013 R.2013-07-17 do dziś
205.12.2014 R., REP. A NR 7713/2014, NOTARIUSZ ANNA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 3, § 4, § 6 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-20 do dziś
329.04.2015R., REP. A NR 742/2015, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5, §62015-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2015-01-20 do dziś
2. ImionaDANUTA MAŁGORZATA2015-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3731 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 186.550,00 ZŁ2015-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego205000,00 ZŁ2015-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2015-01-20 do dziś
2. ImionaDANUTA MAŁGORZATA2015-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-01-20 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-01-20 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-01-20 do dziś
470 22 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-01-20 do dziś
501 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2015-01-20 do dziś
610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2015-01-20 do dziś
711 PRODUKCJA NAPOJÓW2015-01-20 do dziś
813 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-01-20 do dziś
914 PRODUKCJA ODZIEŻY2015-01-20 do dziś
1017 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 15.07.2013 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
2data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
3data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.07.2013 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.07.2013 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów