HERON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-23 godz. 00:29:27
Numer KRS: 0000470151
Numer REGON: 146788041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/53722/21/404]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRASNOBRODZKA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 03-214 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2013 ROK, REP. A NR 1864/2013, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKWER KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 222013-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM ROZWOJU ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1457529342013-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000396934 2013-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH2013-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2013-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACIĘSKI2013-07-17 do dziś
2. ImionaMAREK ROY2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2013-07-17 do dziś
2. ImionaJACEK ADRIAN2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPICZKO2013-07-17 do dziś
2. ImionaADAM2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-07-17 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-07-17 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-17 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-07-17 do dziś
635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-17 do dziś
735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-17 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-17 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-17 do dziś
1042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-07-17 do dziś
1142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-17 do dziś
1268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-17 do dziś
1368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.08.2018 okres OD 28.05.2013 DO 31.12.20132018-08-27 do dziś
2data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-27 do dziś
3data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-27 do dziś
4data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-27 do dziś
5data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
6data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
8data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.05.2013 DO 31.12.20132018-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.05.2013 DO 31.12.20132018-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów