BV CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000470009
Numer REGON: 243308296
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-03-13
Sygnatura akt[RDF/191778/20/715]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBV CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2017-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2017-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 8 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2017-01-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBVCBIURO@GMAIL.COM2015-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2013 R., NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 4446/20132013-07-16 do dziś
214.07.2014 R. - REP. A: 4764/2014, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO: § 3 UST. 1; § 13 UST. 1, 2, 8, USUNIĘTO: § 13 UST. 92014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARODOWSKA2013-07-16 do dziś
2. ImionaKAMILA ZOFIA2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 157.500,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLĄDWIK2013-07-16 do dziś
2. ImionaVIOLETTA ELŻBIETA2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 157.500,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego315000,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1310000,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE NABYWANIA I ZBYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-07-16 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-07-16 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-16 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-07-16 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-07-16 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-07-16 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-07-16 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2013-07-16 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-07-16 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-07-16 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-07-16 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-07-16 do dziś
1343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-07-16 do dziś
1443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-07-16 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-16 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-16 do dziś
1768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-16 do dziś
1868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-07-16 do dziś
1968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-07-16 do dziś
2068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-07-16 do dziś
2172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-07-16 do dziś
2277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-16 do dziś
2342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-07-16 do dziś
2477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-16 do dziś
2577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-07-16 do dziś
2677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-07-16 do dziś
2777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-16 do dziś
2881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-07-16 do dziś
2942 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-07-16 do dziś
3042 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-07-16 do dziś
3142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-07-16 do dziś
3242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-07-16 do dziś
3342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-07-16 do dziś
3442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-16 do dziś
3571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-11-28 do dziś
3671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-11-28 do dziś
3771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.08.2014 okres OD 16.07.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
4data złożenia 23.04.2018 okres OD 31.12.2016 DO 20.09.20172018-04-23 do dziś
5data złożenia 23.04.2018 okres OD 21.09.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
6data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
7data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-21 do dziś
8data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.07.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
4OD 21.09.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2017-10-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. SYGNATURA AKT XII GU 92/17 W PRZEDMIOCIE USTANOWIENIA KURATORA.2017-10-09 do dziś
6. Data powołania kuratora13.07.20172017-10-09 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr XII GU 92/17 data 21.09.20172017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
01. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAKWA2017-12-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-06 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów