GRUZEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000469971
Numer REGON: 221916417
Numer NIP: 9571069768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309431/21/482]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUZEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica MAJORA MIECZYSŁAWA SŁABEGO nr domu 7 nr lokalu 02 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-07-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMIECIO.PL2018-11-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMIECIO.PL2018-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2013R2013-07-12 do dziś
202.10.2018,REPERTORIUM A NR 6902/2018,NOTARIUSZ EDYTA PIETREWICZ,KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE,ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 761.ZMIANA §4 UMOWY SPÓŁKI2018-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLON2013-07-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.2020-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLON2013-07-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2018-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-11-15 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-11-15 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-11-15 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-11-15 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-11-15 do dziś
649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2018-11-15 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-11-15 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-15 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 12.07.2013 DO 31.12.20132017-08-10 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-10 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-10 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów