EMU ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000469951
Numer REGON: 146779651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385439/22/986]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMU ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRASNOBRODZKA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 03-214 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2013 ROK, REP. A NR 1854/2013, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKWER KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 222013-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM ROZWOJU ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1457529342013-07-16 do dziś
4. Numer KRS0000396934 2013-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH2013-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2013-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2013-07-16 do dziś
2. ImionaJACEK ADRIAN2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPICZKO2013-07-16 do dziś
2. ImionaADAM2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROSIŃSKA2017-07-04 do dziś
2. ImionaMILENA2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-07-16 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-16 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-16 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-16 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-16 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-07-16 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-16 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-16 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-07-16 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2017 okres OD 28.05.2013 DO 31.12.20132017-07-04 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-04 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
5data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
6data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7data złożenia 05.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
8data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
9data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.05.2013 DO 31.12.20132017-07-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.05.2013 DO 31.12.20132017-07-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów