„BPM” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000469928
Numer REGON: 012853584
Numer NIP: 5212716467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[RDF/322222/21/52]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012853584 NIP 52127164672013-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPM” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 52249 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2013-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 323 kod pocztowy 02-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBPMSPZOO@WP.PL2017-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.1997 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 947/97, 03.07.2013 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8671/2013, ZMIANA: § 7,9.1., 10, 11, 20.2., 20.3., 21, 23.2), 23.6), 24, 26.1., 26.2., 29, 30, 32.1., 35.2., 38 I 40.2013-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTOWSKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.520,00 PLN2013-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2013-07-12 do dziś
2. ImionaJERZY2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.520,00 PLN2013-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5040,00 ZŁ2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTOWSKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2013-07-12 do dziś
2. ImionaJERZY2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-11-27 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-27 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-11-27 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-11-27 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-11-27 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-11-27 do dziś
781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-11-27 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-11-27 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.11.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-27 do dziś
2data złożenia 07.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-27 do dziś
3data złożenia 07.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-27 do dziś
4data złożenia 07.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
5data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
6data złożenia 08.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-08 do dziś
7data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
8data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów