EXOR STUDIOS WOJCIECH LEKKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000469729
Numer REGON: 321403689
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-06-06
Sygnatura akt[RDF/119277/19/764]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOR STUDIOS WOJCIECH LEKKI SPÓŁKA JAWNA2013-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. WIELKOPOLSKA nr domu 25 nr lokalu 7 kod pocztowy 70-451 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-08-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWOJCIECH.LEKKI@EXORSTUDIOS.COM2013-07-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXORSTUDIOS.COM2013-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17 CZERWCA 2013 R. W FORMIE PISEMNEJ Z PODPISAMI NOTARIALNIE POŚWIADCZONYMI PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO KINGĘ WIELOWSKĄ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA HELENY POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 2534/20132013-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEKKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TADEUSZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEKKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LECH2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNY2013-07-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTULIKOWSKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-12 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTIUK2013-07-12 do dziś
2. ImionaMATEUSZ DANIEL2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-12 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYREMSKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaKONRAD ARKADIUSZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-07-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-12 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABUZEK2013-07-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-07-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WOJCIECHOWI TADEUSZOWI LEKKIEMU ORAZ PAWŁOWI LECHOWI LEKKIEMU, KAŻDEMU Z NICH SAMODZIELNIE.2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEKKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TADEUSZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEKKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LECH2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2013-07-12 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-07-12 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-07-12 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-07-12 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-07-12 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-07-12 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-07-12 do dziś
859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-07-12 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-07-12 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-07-12 do dziś
1162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-07-12 do dziś
1262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-07-12 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 12.07.2013 DO 31.12.20142018-10-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów