CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000469695
Numer REGON: 146786295
Numer NIP: 5252559548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387527/22/328]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOPERNIKA nr domu 28 nr lokalu 71 kod pocztowy 00-336 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAGNIESZKA.ANIELSKA5@GMAIL.COM2013-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2013 R., ASESOR NOTARIALNY AGATA HRADIL, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA MARKUSZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZA MARKUSZEWSKIEGO W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 101 LOK.31, 02-011 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1802/2013.2013-07-12 do dziś
214.08.2020 R., REP.A NR 4079/2020, NOTARIUSZ MATEUSZ PALKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, §5, §6, §7, §8, §10, §12, §13, §15, §17, §18 UMOWY SPÓŁKI; SKREŚLENIE: §23 UMOWY SPÓŁKI.2021-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANIELSKA2013-07-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDEL BYDŁOWSKA2021-05-12 do dziś
2. ImionaEWA KAMILA2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDARSKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KRZYSZTOF2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMONIK2021-05-12 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ WICEPREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2021-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDEL BYDŁOWSKA2021-05-12 do dziś
2. ImionaEWA KAMILA2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMONIK2021-05-12 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDARSKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KRZYSZTOF2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANIELSKA2013-07-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-07-12 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-07-12 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-07-12 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-07-12 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-07-12 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-07-12 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-07-12 do dziś
873 1 REKLAMA2013-07-12 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-05-12 do dziś
258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-05-12 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-05-12 do dziś
459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-05-12 do dziś
559 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-05-12 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-05-12 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2015 okres OD 12.07.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
2data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-11 do dziś
3data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-05-11 do dziś
4data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-05-11 do dziś
5data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-05-11 do dziś
6data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-18 do dziś
7data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
8data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-05-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-05-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-05-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-18 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów