TANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000469509
Numer REGON: 243317007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501355/23/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina KOBIÓR miejscowość KOBIÓR2013-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBIÓR ulica LEŚNIKÓW nr domu 4 kod pocztowy 43-210 poczta KOBIÓR kraj POLSKA 2013-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.06.2013R. REP. A NR 7700/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 492013-07-11 do dziś
229.07.2020R., REPERTORIUM A NR 6597/2020, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, MAŁGORZATA MATEJA-JANKOWSKA W KATOWICACH W § 5 W PKT 1 DODAJE SIĘ PPKT 232020-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIEREK2013-07-11 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIEREK2014-09-11 do dziś
2. ImionaJANINA KRYSTYNA2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIEREK2013-07-11 do dziś
2. ImionaJANINA KRYSTYNA2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAZIMIEREK2013-07-11 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA)2013-07-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-07-11 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-11 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-11 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-11 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-07-11 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-11 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-11 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-11 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-11 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
3data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
4data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
5data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
6data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
7data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
8data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
9data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
10data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów