BRACISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000469426
Numer REGON: 146763377
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254278/20/806]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBRACISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SONATY nr domu 6 nr lokalu 625 kod pocztowy 02-744 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.20132013-07-09 do dziś
221.02.2017 R., REP. A NR 1358/2017, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKREŚLENIE § 17, ZMIANA: §1 - § 162017-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2013-07-09 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2017-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLECKI2017-06-30 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2017-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLECKI2017-06-30 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2013-07-09 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-06-30 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-06-30 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2017-06-30 do dziś
459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2017-06-30 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2017-06-30 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-30 do dziś
3data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-30 do dziś
4data złożenia 23.05.2017 okres OD 08.07.2013 DO 31.12.20132017-06-30 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-30 do dziś
4OD 08.07.2013 DO 31.12.20132017-06-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-30 do dziś
4OD 08.07.2013 DO 31.12.20132017-06-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów