EXIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000469417
Numer REGON: 146755308
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-03-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/20986/20/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2013, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY WIEJSKIEJ 9 LOK. 1A, REPERTORIUM A NR 3220/2013.2013-07-10 do dziś
207.03.2014 R., RPEERTORIUM A NR 20/2014, MAŁGORZATA BOGACZ - ANASZKIEWICZ NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ 9 LOK. 4 ZMIENIONO: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26.2014-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2014-09-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAY RIVER LLC2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZYŃSKI2014-09-18 do dziś
2. ImionaADAM2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-09-18 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-09-18 do dziś
385 EDUKACJA2014-09-18 do dziś
490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-09-18 do dziś
595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-09-18 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-09-18 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-18 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-18 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-09-18 do dziś
1033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-09-18 do dziś
1139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-09-18 do dziś
1241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-18 do dziś
1345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-09-18 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-09-18 do dziś
1547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-09-18 do dziś
1649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-09-18 do dziś
1752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-09-18 do dziś
1853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-09-18 do dziś
1958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-09-18 do dziś
2062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-09-18 do dziś
2163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-09-18 do dziś
2264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-09-18 do dziś
2364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-18 do dziś
2466 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-09-18 do dziś
2566 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2014-09-18 do dziś
2668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-09-18 do dziś
2769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-09-18 do dziś
2870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-09-18 do dziś
2971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-09-18 do dziś
3072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-09-18 do dziś
3173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-09-18 do dziś
3274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-09-18 do dziś
3377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-09-18 do dziś
3478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-09-18 do dziś
3579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-09-18 do dziś
3680 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów