HOBEA - PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000469384
Numer REGON: 243311594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349909/21/783]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOBEA - PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2017-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PIEKARSKA nr domu 20 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2017-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.20132013-07-09 do dziś
229.07.2013 ROKU, REP. A NR 5380/2013 NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU, RYNEK 1 - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY2013-09-16 do dziś
305.01.2015 ROKU, REP. A NUMER 56/2015 NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, JAROSŁAW STEJSKAL, TOMASZ JANIK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 8 - ZMIENIONO: § 1 UST. 2 I 3 ORAZ § 42015-01-19 do dziś
43.12.2015 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5172/2014, NOTARIUSZ ANNA BEDNARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 27/2 - SKREŚLONO PUNKT 4 W §11 I NADANO MU NOWE BRZMIENIE; - DODANO PUNKT 6 W §11.2016-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORN2013-09-16 do dziś
2. ImionaHOLGER2013-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2015-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 ZŁ2013-09-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORN2013-09-16 do dziś
2. ImionaHOLGER2013-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTANASIEWICZ2015-01-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2015-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-01-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2015-01-19 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-01-19 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-01-19 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-01-19 do dziś
514 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2015-01-19 do dziś
614 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2015-01-19 do dziś
714 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2015-01-19 do dziś
832 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2015-01-19 do dziś
931 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-01-19 do dziś
1013 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2015 okres OD 29.07.2013 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
5data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
6data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.07.2013 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.07.2013 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów