GRYFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000469353
Numer REGON: 146774748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2013-07-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/28473/13/446]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZWYCIĘZCÓW nr domu 28 nr lokalu 21-22 kod pocztowy 03-938 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 MAJA 2013 ROKU, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI W WARSZAWIE, REP. A NR 3799/20132013-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCYSZYN2013-07-10 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH2013-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIEK2013-07-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000 ZŁOTYCH2013-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIĄG2013-07-10 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WALDEMAR2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁOTYCH2013-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCYSZYN2013-07-10 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA KUCHARSKA2013-07-10 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANKOWSKA2013-07-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-10 do dziś
21. NazwiskoBIENIEK2013-07-10 do dziś
2. ImionaADRIAN2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-10 do dziś
31. NazwiskoZUBER2013-07-10 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2013-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-07-10 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-10 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-10 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-10 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-07-10 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów