BUD-OWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000469297
Numer REGON: 302482560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-27
Sygnatura akt[RDF/282851/21/378]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-OWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina MIŁOSŁAW miejscowość ORZECHOWO2013-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ORZECHOWO ulica MIŁOSŁAWSKA nr domu 54 a kod pocztowy 62-322 poczta ORZECHOWO kraj POLSKA 2013-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2013R., NOTARIUSZ EWA KORPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP.A NR 1461/20132013-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWY2013-07-12 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWY2013-07-12 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWY2013-07-12 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWY2013-07-12 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2013-07-12 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-07-12 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-07-12 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-07-12 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-12 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-07-12 do dziś
749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-07-12 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-07-12 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-07-12 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-07-12 do dziś
1142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-07-12 do dziś
1242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-07-12 do dziś
1343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-07-12 do dziś
1443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-12 do dziś
1543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-07-12 do dziś
1643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-07-12 do dziś
1743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2014 okres OD 12.07.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
2data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
3data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
4data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
5data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
6data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
7data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
8data złożenia 27.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów