BUSINESS CENTER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000469241
Numer REGON: 281512363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/211005/20/89]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CENTER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MRĄGOWO miejscowość MRĄGOWO2013-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MRĄGOWO ulica UL. KRÓLEWIECKA nr domu 45A nr lokalu 3 kod pocztowy 11-700 poczta MRĄGOWO kraj POLSKA 2015-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2013 R. NOTARIUSZ ANNA SOSNOWSKA-NURCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE, REP. A NR 3068/20132013-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2013-07-09 do dziś
2. ImionaMAREK2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2016-05-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ2016-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2013-07-09 do dziś
2. ImionaMAREK2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-07-09 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-07-09 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-09 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-09 do dziś
569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-07-09 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-09 do dziś
780 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2013-07-09 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-07-09 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-09 do dziś
1082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2015 okres OD 09.07.2013 DO 31.12.20132015-05-04 do dziś
2data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
3data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-05 do dziś
4data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-05 do dziś
5data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
6data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
7data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2013 DO 31.12.20132015-05-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.07.2013 DO 31.12.20132015-05-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów